top of page

Privacybeleid

In dit Privacyreglement gebruikt Tim’s aan de Rotte een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Tim’s aan de Rotte registreert;

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.1. Toelichting op het Reglement
 

Tim’s aan de Rotte mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Tim’s aan de Rotte de plicht om haar zakelijke relaties:
 

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Tim’s aan de Rotte verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
   

Tim’s aan de Rotte vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Tim’s aan de Rotte in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Tim’s aan de Rotte expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Tim’s aan de Rotte gebruikt en het doel van het gebruik

Tim’s aan de Rotte verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • een werknemer bent van Tim’s aan de Rotte;

 • een zakelijke relatie bent van Tim’s aan de Rotte;

 • je aanmeldt voor nieuwsbrieven;

 • de website bezoekt;

 • (via het contactformulier) contact met Tim’s aan de Rotte opneemt.
   

Tim’s aan de Rotte verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e mailadres en IP-adres als je een zakelijke relatie bent of via het contactformulier contact opneemt.

Tim’s aan de Rotte verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs, IBAN-gegevens en BSN-nummer als je werknemer bent.

Deze gegevens stellen Tim’s aan de Rotte in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Tim’s aan de Rotte sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • de dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing);

 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Cookies

Tim’s aan de Rotte en derden plaatst/plaatsen cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Tim’s aan de Rotte in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internet-pagina's je bezoekt;

 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;

 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;

 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

 • het productaanbod te verbeteren.

 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Tim’s aan de Rotte bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Tim’s aan de Rotte verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Tim’s aan de Rotte tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Tim’s aan de Rotte met jou heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Tim's aan de Rotte verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor The Conversion Department worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Tim's aan de Rotte beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Tim's aan de Rotte om in te loggen in het digitale systeem;

 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Tim's aan de Rotte ten aanzien van alle aan Tim's aan de Rotte verstrekte persoonsgegevens;

 • technische maatregelen door Tim's aan de Rotte overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
   

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Tim's aan de Rotte bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Tim's aan de Rotte zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
   

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@timsaanderotte.com. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Tim's aan de Rotte. 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Tim's aan de Rotte en probeert Tim's aan de Rotte er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Tim's aan de Rotte? Ook daarvoor kun je contact met Tim's aan de Rotte opnemen.

Uiteraard zal Tim's aan de Rotte ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Tim's aan de Rotte.

bottom of page